Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้83
เมื่อวาน97
อาทิตย์นี้606
เดือนนี้606
ทั้งหมด49902

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 41 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

๑.   โครงการสำรวจครัวเรือน  จำนวน ๖  โครงการ ได้แก่

        ๑.๑    โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๕

        ๑.๒    โครงการสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๕

        ๑.๓    โครงการสำรวจสุขภาพจิตคนไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

        ๑.๔    โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  พ.ศ. ๒๕๕๕

        ๑.๕    โครงการสำรวจเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน(โดยใช้ตัวอย่างซ้ำ)

                   พ.ศ. ๒๕๕๕ (Wave ๔)

        ๑.๖    โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.๒๕๕๕

๒.   โครงการสำรวจสถานประกอบการ  จำนวน ๔  โครงการ ได้แก่

        ๒.๑    โครงการสำรวจการเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ. ๒๕๕๕

        ๒.๒    โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๕

        ๒.๓    โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส  พ.ศ. ๒๕๕๕

        ๒.๔    โครงการสำรวจสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕