Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน14
อาทิตย์นี้139
เดือนนี้337
ทั้งหมด36717

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหา

(ร่าง) Metadata เรื่อง "ท่องเที่ยว"

 

(ร่าง) Metadata รายละเอียดข้อมูลเรื่อง "การท่องเที่ยว"
ลำดับที่ รายการข้อมูล
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว
1.1 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
1.2 จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
1.3 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไทย
1.4 ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
1.5 รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทในจังหวัด
1.6 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
1.7 จำนวนที่พัก/โรงแรมและห้องพักที่จดทะเบียนในจังหวัด
1.8 จำนวนธุรกิจที่พัก/โรงแรม/Home stay/Guest House ที่ได้รับรองมาตรฐาน
1.9 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว/ผู้เยี่ยมเยียน
2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร
2.1 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์/ผู้นำเที่ยว
2.2 จำนวนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ได้รับการอบรม/พัฒนาให้มีความรอบรู้
2.3 รายชื่อกลุ่ม/ชมรม/สมาคม/ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านท่องเที่ยว/ทรัพยากร
3.1 จำนวนแผนงาน/โครงการของจังหวัดเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.2 จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรพัฒนาในการท่องเที่ยว
3.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เนตของประชากร
4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว
4.1 ปฏิทินการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัด
4.2 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ
4.3 จำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำและน้ำดื่มสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4.4 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดต่อเดือน
4.5 ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดโดยเฉลี่ยต่อเดือน
5. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว
5.1 จำนวนร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
5.2 จำนวนสินค้า ของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐาน (เช่น OTOP 5 ดาว เป็นต้น)
5.3 มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก (OTOP) ของจังหวัด
6. พัฒนาการตลาด
6.1 รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
6.2 รายได้จากธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจำแนกตามประเภทธุรกิจและขนาด