Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน14
อาทิตย์นี้139
เดือนนี้337
ทั้งหมด36717

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหา

(ร่าง) Metadata เรื่อง "ผู้สูงอายุ"

 

(ร่าง) Metadata รายละเอียดข้อมูลเรื่อง "ผู้สูงอายุ"
ลำดับที่ รายการข้อมูล
1. การดูแลพื้นฐานของผู้สูงอายุ
1.1 จำนวนประชากรทั้งจังหวัด
1.2 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพได้ตามกำหนด
1.3 จำนวนประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
1.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน
1.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
1.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการ
1.7 จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน
1.8 จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพักอาศัย
1.9 จำนวนผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวตามลำพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดทิ้ง
1.10 จำนวนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามลำพังกับคู่สมรส
1.11 จำนวนครอบครัวที่มีเฉพาะผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก
1.12 จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก
1.13 ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช
1.14 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำ
2. จัดระบบบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการได้
2.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
2.2 จำนวนสถานพยาบาลที่มีช่องทางพิเศษบริการผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงซึ่งบริการสุขภาพได้สะดวก รวดเร็ว
2.3 จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองสุขภาพ ทั้งร่างกายและจิตใจ
2.4 จำนวนผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงบริการ/กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น ด้านฝึกอาชีพ สุขภาพ นันทนาการ เป็นต้น (คน)
2.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเอง/ครอบครัว
2.6 จำนวนผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ไม่มีคนดูแล ไม่มีรายได้ และสมควรได้รับความช่วยเหลือ
2.7 จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน
3. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
3.1 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน 
3.2 จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤตติกรรมที่พึงประสงค์ 
3.3 จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน
3.4 จำนวนผู้สูงอายุที่ต้องดำรงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน
3.5 จำนวนผู้สูงอายุที่ขาดแคลนกายอุปกรณ์ 
3.6 จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจ