Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน14
อาทิตย์นี้139
เดือนนี้337
ทั้งหมด36717

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 10 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหา

(ร่าง) Metadata เรื่อง "ขยะ"

(ร่าง) Metadata รายละเอียดข้อมูลเรื่อง "ขยะ"
ลำดับที่ รายการข้อมูล
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ
1.1 ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
1.2 จำนวนปัญหา/เรื่องร้องเรียนด้านปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ
1.3 ปริมาณขยะที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์
1.4 จำนวนปัญหา/คดีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาขยะ/ปัญหามลพิษ ลดลง
1.5 ปริมาณขยะที่มีการเก็บขนไปกำจัด
1.6 ปริมาณการกำจัดขยะต่อวัน
1.7 ปริมาณขยะสะสม
1.8 ปริมาณการจัดเก็บขยะเพิ่มขึ้น (เที่ยว/วัน)
1.9 ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้อง
1.10 พื้นที่ที่มีปัญหาขยะ
1.11 ปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกต้อง
1.12 ร้อยละที่ลดลงของข้อร้องเรียนด้านปัญหามลพิษ/ปัญหาขยะ
1.13 จำนวนรายงานการศึกษาปัจจัยการเพิ่มปริมาณขยะ แหล่งที่มาของขยะ และระบบเทคโนโลยีการจัดเก็บขยะ

2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งจัดเก็บ/เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดขยะ/แปรรูปขยะ

2.1 จำนวนสถานที่กำจัดขยะ
2.2 จำนวนครัวเรือน
2.3 จำนวน อปท.ที่มีการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
2.4 จำนวนครัวเรือนที่มีระบบบำบัดน้ำเสีย
2.5 จำนวนสถานที่กำจัดขยะที่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกหลักสุขาภิบาลและยอมรับได้
2.6 จำนวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการ แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปัญหาขยะที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
2.7 จำนวนร้านรับซื้อของเก่า
2.8 จำนวนชุมชน/พื้นที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ/เทคโนโลยีการกำจัด/แปรรูปขยะ
2.9 จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
2.10 จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ
3. จัดระบบบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ
3.1 จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
3.2 ความถี่ในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.3 จำนวนผู้เข้าร่วมกินกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะ
3.4 แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัด
3.5 *แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียง
3.6 จำนวนครั้งของการเกิดอัคคีภัยในบ่อขยะ