Login Form

ข้อมูลผู้เข้าชม

วันนี้1
เมื่อวาน14
อาทิตย์นี้139
เดือนนี้337
ทั้งหมด36717

Powered by Kubik-Rubik.de

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เนื้อหา

(ร่าง) Metadata เรื่อง "ข้าว"

(ร่าง) Metadata รายละเอียดข้อมูลเรื่อง "ข้าว"
ลำดับที่ รายการข้อมูล
1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
1.1 ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
1.2 พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
1.3 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน
1.4 พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
1.5 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน
2.1 จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
2.2 เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว เนื้อที่เสียหาย
2.3 จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก
2.4 ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
2.5 ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม
2.6 ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
2.7 เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP
2.8 พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP
2.9 ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ตัน)
2.10 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
2.11 ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
2.12 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
2.13 พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
3.1 จำนวนสหกรณ์การเกษตร
3.2 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
3.3 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
3.4 จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า
4.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
4.2 พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
4.3 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. การขนส่งสินค้าและ จัดการบริหารสินค้า (Logistics)
5.1 ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
5.2 โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
5.3 ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
6. การพัฒนาระบบการตลาด
6.1 มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
6.2 บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง